A vizsgákkal és a vizsgaidőpontokkal kapcsolatos – a veszélyhelyzet miatti – aktuális információ a felvi.hu kapcsolódó oldalán tekinthető meg!

A 2021. szeptemberében megfelelő létszám meglétében induló sportágak MSc Szakedző levelező képzésben: atlétika (dobás, futás, ugrás) | asztalitenisz | evezés | férfi torna | jégkorong | kézilabda | kosárlabda | labdarúgás | női torna | röplabda | sportlövészet | úszás

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

 • BSc Edző
 • BSc Testnevelő-edző
 • 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak.

Sikeres felvételi után kreditpótlás szükséges az alábbi szakokon:

 • BSc Sportszervező
 • BSc Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • BSc Humánkineziológia

Minden más képzés esetében a jelentkező előzetes kreditelismerési kérelmére, a Kreditátviteli Bizottság megvizsgálja, hogy a korábbi tanulmányok során teljesített kreditek száma eléri-e a jogszabályban megjelölt szakterületi kreditek számát.

Képzési cél

A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sportszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
 • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
 • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat.

Képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése: szakedző (Sports Coaching)
 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 • Idegennyelvi követelmény: az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.